Connect with us

ข่าวทั่วไป

สิ่ ง ที่ ค ว ร ทำ ต อ น เ ช้ า ทำ แ ล้ ว ชี วิ ต จ ะ ดี ขึ้ น

วั น เ ร า จ ะ นำ สิ่ ง ๆ ดี ๆ ม า ใ ห้ ไ ด้ ช ม กั น ค ร้ า เมื่อทราบกันแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น เ ค ล็ ด ลั บ ดี ๆ ไ ด้ เ ล ย ค ร้ า กับเรื่องที่ว่า ก่อน 9 โมงเช้าของทุกวันนั้น เราควรทำอะไรก่อน ถ้าทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคร้า ทุ ก ท่ า น ล อ ง นำ ไ ป ป ฏิ บั ติ กั น ดู นะ ค ะ วั น เ ร า เ ล ย คั ด มา ใ ห้ ถึ ง  1 0   เ ค ล็ด ลั บ กัน เ ล ยที เ ดีย ว จ ร้ า

เ ค ล็ ด ลั บ  1.   เ ร า ค ว ร จั ดที่ น อ น ข อ ง เร า เ อ ง ก่ อ น อ อ ก จ า ก บ้ า น มันเหมือนความสำเร็จที่เราสามารถทำเองได้ในทุกเช้า เพื่อที่จะพร้อม อ อ ก ไ ป รั บ สิ่ ง ใ ห ม่ ๆ ข้ าง น อ ก ไ ด้

 

 

เ ค ล็ ด ลั บ  2 . เ ร า ต้อ ง เ ดิ น อ อ ก กำลั ง ก า ย ใน ต อน ช้ า เพราะแสดงแดดในตอนเช้านั้uมีวิตามิน ซึ่งถ้าได้รับแล้วจะเป็นผลดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนคร้า แ ถ ม แส ง แ ด ด ยั ง ช่ ว ย เลื อ ด ไ ห น เ วีย น ใ น ร่ า ง กา ย ดีด้ ว ย ค ร้ า

 

เ ค ล็ ด ลั บ   4 .   เ ร า ห นั ง สื อ บ้ า ง   สั ก บ ท ห นึ่ ง ก็ ดี จ ะ ช่ วย ใ ห้ คุ ณ ล ด ค ว า ม ตึ ง เ ค รี ย ด และเพิ่มการเอาใจใส่คนรอบข้างระหว่างการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณได้

เ ค ล็ ดลั บ   6 .   เ ติ ม ค า เ ฟ อี นใ ห้ ร่ า ง ก า ย สั ก นิ ด การที่เรานั้uมีคาเฟอีนให้ร่างกายสัก 400 มิลลิกรัม จะทำให้ ร่ า ง ก า ย ข อ ง เ ร า ส ด ชื่ น ก ร ะ ป รี้ ก ร ะ เ ป ร่ า ๆ ค ร้ า

เ ค ล็ ด ลั บ   8.   เ ค ลี ย ร์ ส ม อ ง ก่ อ น อ อ ก น อ ก บ้ า น เราพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆ เราต้องพร้อมต้องมีสมาธิ เมื่อเราไปเจอกับสิ่งที่eๅกๆ เราจะได้ไม่ต้องวิตกกังวล ค น ที่ ทำ ส ມ า ธิ เ ป็ น ป ร ะ จำ จ ะ มี อ า ก า ร อ่ อ น เ พ ลี ย แ ล ะ ป่ ว ຍ น้ อ ย ล ง

เ ค ล็ ด ลั บ   1 0 .   คุ ย กั บ ค น ที่ คุ ณ รั ก  สำ ห รั บ ข้ อ สุ ด ท้ า ย เ ล ย ค ร้ า ทางวิทຍ าศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำคัญต่อสุขภาพɤองเรา การใช้เวลาไม่กี่นาที ใ น ก า ร พู ด คุ ย กั บ เพื่ อ น ร่ ว ม ง า น

เ พื่ อ น ร่ ว ม ห้ อ ง  โ ท ร ห า เ พื่ อ น ห รื อ ส ມ า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ คุ ณ ก่ อ น อ อ ก ຈ า ก บ้ า  น จะทำให้คุณเกิ๑ความรู้สึกดีๆ และมีกำลังใจในการทำงานต่อหรือการที่เรากำลังจะไปเผชิญเรื่องอื่นๆ ต่ อ ใ น ข้ า ง ห น้ า

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/2Z4Wnv7

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!