เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงตีปิงปองร่วมกับเด็กและเยาวชน

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงตีปิงปองร่วมกับเด็กและเยาวชนในโครงการ“ให้โอกาสสร้างคน BBG Young Table Tennis” โดยสโมสรกีฬาบีบีจี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้(18ส.ค.65)เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis” และเปิดยิมกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อเสด็จถึงบริเวณพลับพลาพิธี พระราชทานพระวโรกาสให้ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เฝ้าฯถวายสูจิบัตร และนายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี เฝ้าฯกราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

จากนั้นพระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนเด็กและเยาวชนจำนวน 3 ราย เฝ้า ฯ รับพระราชทานอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายกีฬา จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุด “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี” โดยเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึก ฯ

ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโครงการ “BBG Young Table Tennis” และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ และทอดพระเนตรสาธิตการฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยผู้ฝึกสอนจากสโมสรกีฬาบีบีจีและเด็กและเยาวชนภายในโครงการภายในยิมกีฬาเทเบิลเทนนิส

โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis” เริ่มดำเนินงานครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2558 โดยยิมกีฬาเทเบิลเทนนิสโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นยิมกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิสอันดับที่ 11 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในการเข้าปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้การฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือน เมษายน 2564

พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา และทีมผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ ความชำนาญในทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าฝึกสอนให้แก่เด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

สำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการที่ผ่านการทดสอบความเป็นเลิศด้านกีฬา มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ จะถูกคัดสรรเข้าสังกัดเป็นนักกีฬาสังกัดสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good – บาวซ์ บี กู้ด) ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส

เริ่มต้นดำเนินงานภายใต้ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬาบีบีจี หรือ BBG CLUB (บีบีจี คลับ) ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมาย ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

ด้วยบทบาทหลักของสโมสรกีฬาบีบีจี คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน จนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบ อาชีพในสายอาชีพด้านกีฬา สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันสโมสรกีฬาบีบีจี มีประเภทกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี จำนวน 883 คน มียิมกีฬา ภายใต้การดูแลของสโมสรรวมทั้งสิ้น 13 ยิม โดย 8 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมพินิจฯ 3 แห่ง ภายใต้สังกัดกรม กิจการเด็กและเยาวชน และอีก 1 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติด โดยในอนาคตสโมสรกีฬาบีบีจีจะมีการ ขยายโครงการอีก 6 แห่ง ไปยังพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยภาคเหนือ ได้แก่ ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนไทยภูเขา(นพค.32 ) พื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติดใน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผู้ที่สนใจติดตามการดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี เฟซบุ๊คแฟนเพจ “BBG CLUB” สโมสรกีฬาบีบีจี

เครดิต:กรุงเทพธุรกิจ/BBG CLUB
ที่มา : เพจบอกเล่าเก้าสิบ๙๑๐