ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

วันที่ ๒๐ ส.ค ๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม จำนวน ๕๐ ล้านบาท และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙

ให้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบมา

เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ ดำเนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการถ่ายทอดการศึกษาสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานี ฯ และพัฒนาการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)

ส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ

มูลนิธิฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิ ฯ และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทำให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนและบุตรหลานในช่วงปิดเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียน ผู้ปกครอง
และพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน