เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่า “ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน ปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงทักทายและฉายพระรูปร่วมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เมื่อแรกประสูติทรงดำรงพระอิสริยยศ “หม่อมเจ้า” มีพระนามว่า “หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล” ต่อมาได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า “หม่อมเจ้าจักรกฤษณ์ยาภา มหิดล” จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชทานพระนามใหม่ว่า “หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล”

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 ด้วยทรงเจริญวัยพร้อมด้วยวุฒิปรีชาสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติสรรพกิจได้เป็นอันดี

การศึกษาพระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ด้วยมีผลการการเรียนอันน่าพึงใจ หลังจากนี้พระองค์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ วิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีส (École de la chambre syndicale de la couture parisienne) ประเทศฝรั่งเศส

พระยศทางทหารวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร มีรายละเอียดระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันเอกหญิง ให้ ว่าที่พันเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระอาจารย์หัวหน้าแผนก

โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (อัตรา พันเอก) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3CPxuey