โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหาร

ในหลวง พระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหาร เงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตระหนักถึงความสำคัญในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัย และการมีโภชนาการที่ดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ

 

อีกทั้งยังทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหาร เงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (17 ส.ค.65) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทาน เงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พระราชทานไปมอบแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการทางสายตา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 407 คน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้พิการทางสายตา และเจ้าหน้าที่ หลายครั้ง ซึ่งมูลนิธิ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งชายและหญิง

โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา พร้อมทั้งให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตาด้วย

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร เป็นประธานเลี้ยงอาหารพระราชทาน และเชิญเงิน สิ่งของ กับเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน

ไปมอบแก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 557 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก ๆ ด้าน และพัฒนาศักยภาพผู้พิการทุกประเภททั้งชายและหญิง

ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ขาดผู้อุปการะ และมีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ให้มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

และมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอ ตลอดจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาและป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

ที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3CeZhF1