สมเด็จพระเทพ ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จุฬาลงกรณ์

พระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เมื่อ 49 ปีที่แล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ” ทรงผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2516 โดยทรงเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้า” พระองค์แรก ที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนดีเด่น ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ในปีการศึกษา 2519 ในฐานะที่ทรงสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร รวมทั้งทรงได้รับรางวัล “รันซิแมน” และรางวัล “สุภาส จันทรโบส” สำหรับ คะแนนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ด้วย โดยหลังจากนั้นในปีการศึกษา 2520 ได้ทรงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาบาลีและสันสกฤต) จนจบหลักสูตร “อักษรศาสตรมหาบัณฑิต”

กระทั่งในปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” ดำรงพระราชอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สภามหาวิทยาลัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งกองทุนเพื่อเฉลิมฉลองศุภวาระดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและสนับสนุนทางด้านอารยธรรมไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าบัณฑิตพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงสำเร็จการศึกษาในประเทศไทยด้วย

ที่มาจาก https://bit.ly/3qcvzJu