สระเก็บน้ำพระราม 9

สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาน้ำท่วมวันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการ ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เปิดรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อกักเก็บในสระเก็บน้ำพระราม 9ฯ

 

เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยอีกทั้งเป็นการเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้งในอนาคต

สระเก็บน้ำพระราม 9 ฯ เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำเอนกประสงค์

ในเขตพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคลอง 5 และคลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยสระเก็บน้ำฯ มีพื้นที่รวม 2,827 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ประกอบด้วย สระเก็บน้ำจำนวน 2 สระ สระเก็บน้ำที่ 1 พื้นที่ประมาณ 790 ไร่ ความจุประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

เพื่อรับน้ำจากคลอง 6 ส่วนสระเก็บน้ำที่ 2 พื้นที่ประมาณ 1,790 ไร่ ความจุประมาณ 11.10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรับน้ำจากคลอง 5

ด้วยพระปรีชาญาณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9ฯ แห่งนี้ ก่อเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประชาชน

โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานี ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนาปรังและกิจกรรมการเกษตรบริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนในช่วงฤดูน้ำหลากยังสามารถเก็บกักน้ำส่วนหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตอนล่าง อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียตามคลองและชุมชนบางแห่ง

โดยการปล่อยน้ำจากสระเก็บน้ำไปชะล้างเจือจางการเน่าเสีย และผลักดันให้น้ำเสียระบายออกไปได้

 

สระเก็บน้ำพระราม 9

 

สระเก็บน้ำพระราม 9

 

สระเก็บน้ำพระราม 9

 

สระเก็บน้ำพระราม 9

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3xxYqvL