เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังเจริญนคร ฮอลล์ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าไอคอน สยาม ทรงเปิดงาน

“สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพรวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่งานหัตถศิลป์และศิลปวัฒนธรรม

ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ผลิตจากงานหัตถศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ที่ได้พระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน

และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวของสมาชิกซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
.

ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าชาวเขา, ผ้าปัก, งานจักสานไม้ไผ่, จักสานย่านลิเภา, กระจูด, ไม้แกะสลัก, เรือกอและ, เซรามิก, ดอกไม้ประดิษฐ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยงานฯ จัดไปถึงวันที่ 21 สิงหาคมนี้