เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพื้นที่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จยัง “ฝาย มข 2527” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านเขาใหญ่

และชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านผักหนาม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์ได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

ภายหลังจากการเรียนรู้เส้นทางน้ำ ได้จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ

ทั้งการซ่อมแซมฝาย การสร้างฝายชะลอน้ำ การขุดลอก คูคลอง และการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพื้นที่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์