สมเด็จพระพันปีหลวง พระมารดาแห่งไหมไทย

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545 เมื่อ 20 ปีที่แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับการทูเกล้าฯ ถวายรางวัล “หลุยส์ปาสเตอร์” (Louis Pasteur) จากคณะกรรมการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericultural Commission)

ทั้งนี้ คณะกรรมการหม่อนไหมระหว่างประเทศ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระพันปีหลวง

ในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไหมไทยจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รวมทั้งช่วยให้ราษฎรผู้ผลิตไหมไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตลอดจนส่งเสริมการทอผ้าไหมลายต่าง ๆ รวมถึงทรงเป็นผู้นำเสนอเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยด้วย

และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางศิลปศาสตร์ รวมถึงสายพระเนตรอันยาวไกลในการศึกษาพัฒนาหม่อนไหมด้วยพระองค์เอง

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งหวังให้ผ้าไหมไทยเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินไทย มีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จัก

และยอมรับของนานาประเทศ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เหรียญรางวัล Louis Pasteur